Close this ad

2012 Offshore Wind and Ecology Congress

October 11 & 12
Westergasfabriek
Amsterdam

Learn the latest on ecological effects of offshore wind farms!

  • Get the latest scientific knowledge on ecological effects of the Offshore Wind farm Egmond aan Zee
  • Meet and interact with international scientific experts, offshore wind industry, government, ngo's and agencies
  • Learn about effects on fish, birds, marine mammals and benthos

Register now! 2 day ticket €200,-
 
 

Persberichten

Onderzoek toont aan: zeeleven profiteert van eerste offshore windpark van Nederland


11 oktober 2012

Amsterdam – 11 oktober 2011. Vijf jaar wetenschappelijk onderzoek toont het aan: het eerste offshore windpark van Nederland bij Egmond aan Zee heeft nauwelijks nadelige, maar wel positieve effecten op het leven in en op zee.

NoordzeeWind, het samenwerkingsverband van Shell en Nuon, bouwde dit windpark in 2006 en exploiteert het park sinds 2007. Het park, dat 10 tot 18 km voor de kust van Egmond aan Zee ligt en 27 km² beslaat, levert jaarlijks stroom voor ruim 100.000 huishoudens. Het ministerie van Economische Zaken – thans EL&I – besloot eind jaren negentig de mogelijkheden van windenergie op zee verder te verkennen en investeerde in het offshore windpark. EZ koppelde een monitoring- en evaluatie programma aan het project, dat NoordzeeWind verplichtte wetenschappelijk onderzoek te doen naar mogelijke effecten van het windpark op de omgeving.

Vijf jaar wetenschappelijk onderzoek

De Nederlandse toponderzoeksinstituten IMARES, NIOZ en Bureau Waardenburg hebben in opdracht van NoordzeeWind vijf jaar intensief wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van het windpark voor leven in en op zee. Vier diergroepen zijn onderzocht: vissen, vogels, zeezoogdieren en bodemdieren. Rijkswaterstaat heeft de onderzoeksresultaten tevens beoordeeld. Belangrijkste conclusie is, dat het windpark in hoofdzaak positieve effecten op het leven in en op zee heeft. De conclusies van het onderzoek worden vandaag en morgen gepresenteerd tijdens het Offshore Wind and Ecology congress in de Westergasfabriek in Amsterdam.

Toekomstige offshore windparken

De onderzoeksresultaten zijn van belang voor nieuw te ontwikkelen offshore windparken. Aan de resultaten kunnen weliswaar geen rechtstreekse conclusies voor andere of toekomstige offshore windparken worden verbonden, maar zij geven wel een positieve richting aan voor wat betreft effecten van dit type windpark op de omgeving. Het onderzoek van NoordzeeWind behoort momenteel wereldwijd tot de top vijf onderzoeken van dit type, met name door omvang, duur en intensiteit van het onderzoeksprogramma.

Onderzoeksresultaten

Vissen

Naast algemeen onderzoek naar de aanwezigheid van vissen in en rondom het windpark is het gedrag van twee vissoorten specifiek onderzocht, kabeljauw en tong. Kabeljauw neigt ertoe in het park te blijven. Rond de palen van de windturbines is een verhoogde concentratie kabeljauw waargenomen. Dat heeft zeer waarschijnlijk te maken met het ontbreken van visserij in het park en het vele voedsel dat aan en rond te palen te vinden is. Vissen in het windpark en in een straal van 500 meter rondom de buitenzijde van het park is in verband met veiligheid namelijk niet toegestaan. Het onderzoek naar tong laat zien, dat het windpark geen effecten heeft op het gedrag van deze vissoort. Voor dit onderzoek is onder andere gebruik gemaakt van minuscule, zeer innovatieve zendertjes die in vissen zijn geïmplanteerd en contact maken met ontvangers op de zeebodem.

Vogels

Jaarlijks passeren ongeveer vijf miljoen vogels het windpark. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is, dat de meeste zeevogels het park mijden. Zij vliegen er bij voorkeur om- of overheen. Vogels die wel in het windpark komen, weten de turbines doorgaans goed te ontwijken. Een marginaal aantal vogels wordt daadwerkelijk geraakt door de wieken, ongeveer 0,01% van de vogels die het windpark passeren. Voor dit onderzoek is gebruikt gemaakt van radartechnologie om de vogeltrek in kaart te brengen.  Voor de aalscholver is het park ideaal. Deze vogel moet na het vissen zijn verenpak laten drogen. Dat doen aalscholvers in groten getale door met gespreide vleugels op de bordessen van de windturbines plaats te nemen.

Zeezoogdieren

Twee soorten zeezoogdieren zijn onderzocht, de zeehond en de bruinvis. Effecten van het windpark op zeehonden zijn niet waargenomen. Dit heeft voornamelijk te maken met de grote afstanden die zeehonden afleggen. Ze zijn in de hele Noordzee actief en ook in het windpark worden ze gesignaleerd. Daarom is het effect van het windpark, dat slechts 27 km² meet, niet waarneembaar. Aanwezigheid van bruinvissen is gemeten met behulp van onderwatermicrofoons. Gebleken is, dat in het park meer bruinvissen te vinden zijn dan erbuiten. Dit komt mogelijk door de aanwezigheid van voedsel of door relatief meer verstoring buiten het park.

Bodemdieren

Het onderzoek naar invloed van het windpark op het bodemleven in het zand tussen de palen van de windturbines laat zien, dat er (nog) geen effecten waarneembaar zijn. Dit kan komen, doordat slechts eens in de vijf tot tien jaar veel jonge schelpdieren volwassen worden. Dat heeft zich de laatste jaren niet voorgedaan. Wel zijn op de palen en op de stenen rond de palen andere diersoorten gevonden, waardoor de lokale biodiversiteit is toegenomen.

De resultaten van het onderzoek zijn voor iedereen toegankelijk via: http://www.noordzeewind.nl/kennis/rapporten-data/

Einde bericht

Voor vragen kunt u contact opnemen met NoordzeeWind, Natalie Kool, 06 – 20 60 30 35 of natalie.kool@planet.nl

“Windpark luilekkerland voor aalscholvers”


4 mei 2012

Eerste Nederlandse windpark in Noordzee viert vijfjarig jubileum

19 april 2012 IJmuiden

Jaarlijks produceren ze stroom voor ruim 100.000 huishoudens;
de 36 windturbines voor de kust bij Egmond aan Zee. De molens vormen met elkaar het
eerste Nederlandse offshore-windpark (Offshore Windpark Egmond aan Zee, OWEZ).
Op 19 april viert OWEZ zijn vijfjarig jubileum. Een van de meest opmerkelijke
feestgangers: de aalscholver.

Het park ligt zo’n tien tot achttien kilometer uit de kust en meet een oppervlak van ongeveer
27 vierkante kilometer. Eigenaar is NoordzeeWind, een bedrijf dat voor de ene helft van
Nuon is en voor de andere helft van Shell. De turbines produceren jaarlijks zo’n 370 miljoen
kilowatt uur (kWh) elektriciteit, vergelijkbaar met het stroomverbruik van ruim 100.000
huishoudens, dat zou bijvoorbeeld genoeg zijn voor alle bewoners van de kop van Noord-
Holland.

Wetenschappelijk onderzoeksprogramma
Het Offshore Windpark Egmond aan Zee is gebouwd in 2006. De officiële opening vond een
jaar later plaats. Aan het park is een wetenschappelijk onderzoeksprogramma gekoppeld.
Onderzoekers van onder meer ECN, KEMA, NIOZ, IMARES en Bureau Waardenburg
bestuderen de techniek en de omgeving van het park. Het technisch onderzoek richt zich
bijvoorbeeld op de vraag hoe de turbines gedurende de hele levensduur optimaal kunnen
functioneren. Een van de uitkomsten is dat een pro-actieve onderhoudsstrategie noodzakelijk
is voor een optimale prestatie. Onder andere hierdoor draaiden de windmolens in 2011 bijna
96% van de tijd zonder storingen.

Beschermde vogelsoort
Een uitkomst van het omgevingsonderzoek – dat zich onder meer richt op de ecologische
effecten – is dat de meeste zeevogels het park mijden. Zij vliegen er bij voorkeur omheen.
Vogels die in het windpark komen, weten de molens doorgaans goed te ontwijken. Het goede
nieuws is dat er daardoor heel weinig vogels door de windturbines geraakt worden, niet meer
dan één honderdste procent van alle vogels die het windpark passeren. Een leuk voorbeeld uit
het onderzoek is dat uit de tellingen en metingen van de onderzoekers bijvoorbeeld blijkt dat
de aalscholver verzot is op het windpark Egmond aan Zee. Zowel in de zomer- als
wintermaanden is hij er kind aan huis. Opmerkelijk, want deze vogelsoort verblijft normaliter
niet zo ver uit de kust. De aalscholver is een beschermde vogelsoort. Hij komt veel voor in
kustgebieden en leeft van vis; dagelijks verorbert hij ongeveer een halve kilo.

Luilekkerland
In het windpark leeft vis in overvloed. Voor aalscholvers is daar veel voedsel beschikbaar.
Aan de palen van de windturbines hechten zich bijvoorbeeld wieren, anemonen, zeesterren en
mosselen, zo wijzen studies uit. Daar komen weer wormen, krabbetjes, schelpdieren en
garnaalachtigen op af. En dat alles trekt natuurlijk weer vis aan. Vis die niet gevangen wordt
door de visserij omdat het binnen een straal van 500 meter van de buitenzijde van het
windpark in verband met de veiligheid ‘verboden toegang’ is. Combineer dit alles met 36
turbines én een meetmast om het verendek te drogen en de conclusie is duidelijk: voor de
aalscholver is het windpark een soort luilekkerland.

Nog minstens vijftien jaar te gaan
Vanaf het park lopen drie stroomkabels naar de wal. Op elke kabel zijn twaalf windturbines
aangesloten. NoordzeeWind verwacht dat het park nog minimaal vijftien jaar in bedrijf zal
zijn.

Geen effecten op zeeleven door bouw
Goede prestaties van eerste Nederlandse windpark op Noordzee


18 april 2007 - Egmond aan Zee

De prestaties van het Offshore Windpark Egmond aan Zee  – dat sinds het begin van dit jaar technisch operationeel is – zijn tot dusverre goed. Mede dankzij het onstuimige weer in het eerste kwartaal met veel wind, is er meer dan 111 miljoen kilowattuur stroom geproduceerd. Dat is het jaarlijkse stroomverbruik van meer dan 33.000 huishoudens. Vandaag wordt het Offshore Windpark Egmond aan Zee officieel in gebruik gesteld door ZKH. de Prins van Oranje.

Ook het monitoring programma verloopt goed. De initiatiefnemer, het Ministerie van Economische Zaken, heeft het windpark aangewezen als demonstratieproject. De kennis en ervaring uit dit project dient mede om nieuwe projecten beter en goedkoper te kunnen ontwikkelen. Technische kennis, maar ook de effecten op de natuur worden in kaart gebracht. Het geluid van het heien tijdens de bouw bijvoorbeeld heeft niet tot blijvende effecten geleid op het zeeleven in en boven het water. Ook de komende jaren wordt er ecologisch onderzoek verricht naar de effecten op natuur en milieu. Acht onderwatermicrofoons vangen de geluidssignalen op van bruinvissen waarmee de bewegingen van deze zeezoogdieren worden gemeten. Twaalf zeehonden zijn met een zendertje uitgerust om hun gedrag te peilen en op tachtig plaatsen zijn bodemmonsters genomen om te kijken of en in hoeverre het bodemzeeleven verandert onder invloed van de molens. Daarnaast zijn er zijn in het windpark twee radars actief om vogelbewegingen te meten en het gedrag van trekvogels in kaart te brengen. Voor het technologisch onderzoek zijn twee windturbines uitgerust met instrumentatie, waarmee het gedrag van de turbine tot in detail wordt geregistreerd. Dit is van belang voor de verdere ontwikkeling van windturbines op zee.

Het windpark is een gesloten gebied voor alle scheepvaart, behalve voor onderzoeks- en onderhoudsschepen. Omdat er niet in het windpark mag worden gevist, is de verwachting dat bepaalde vissoorten het gebied als een rustplaats zullen beschouwen. Dit effect wordt ook gemeten.

Nuon en Shell hebben het tevens op zich genomen een breed publiek te informeren. In het centrum van Egmond aan Zee is in het gebouw van de VVV een informatiecentrum geopend dat op toegankelijke wijze informatie verschaft over het windpark. Het infocentrum is een groot succes. In de eerste dagen na de officieuze openstelling begin april hadden reeds meer dan vijfendertig honderd bezoekers dit Infocentrum NoordzeeWind bezocht.

Windpark
De bouw van het Offshore Windpark Egmond aan Zee is vele opzichten een voorbeeldproject. De constructie is veilig verlopen en binnen budget en op tijd opgeleverd. Het park bestaat uit 36 windmolens met een ontwerpcapaciteit van 108 Megawatt. Deze molens leveren een hoeveelheid stroom die overeenkomt met het gemiddelde jaarverbruik van meer dan 100.000 Nederlandse huishoudens. Met het project is een investering van ruim € 200 miljoen gemoeid. Het offshore windpark wordt beheerd door NoordzeeWind, het samenwerkingsverband van Nuon en Shell. Het windpark is gebouwd op initiatief van de Nederlandse overheid. Bouwcombinatie Egmond (BCE), een samenwerking van bouwbedrijf Ballast Nedam en windturbinefabrikant Vestas, was belast met de bouw van het windpark en zorgt voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Voor alle detailinformatie: www.noordzeewind.nl

Voor nadere informatie:
André Romeyn + 31 (0) 70 377 87 50

Kroonprins stelt eerste Nederlandse windpark op Noordzee in bedrijf
Nederlands schoonste elektriciteitscentrale goed uit de startblokken


18 april 2007 - Amsterdam

Veertien schoolkinderen uit Egmond aan Zee hebben vandaag samen met Z.K.H. de Prins van Oranje het eerste Nederlandse windpark op de Noordzee officieel in gebruik gesteld. Met een gezamenlijke krachtsinspanning hebben zij de windmolens letterlijk aangeblazen, waardoor de schoonste elektriciteitscentrale van Nederland in gebruik is genomen. Het Offshore Windpark Egmond aan Zee is op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken gebouwd door Nuon en Shell.

De prestaties van het windpark – dat sinds het begin van dit jaar technisch operationeel is – zijn tot dusverre uitstekend. Mede dankzij het onstuimige weer in het eerste kwartaal met veel wind, is er meer dan 111 miljoen kilowattuur stroom geproduceerd. Dat is het jaarlijkse stroomverbruik van meer dan 33.000 huishoudens.

Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken zei tijdens de opening: ‘Mede door het demonstratiekarakter draagt dit windpark bij aan de verduurzaming van de energievoorziening. Direct door het voorkomen van de uitstoot van 140.000 ton CO2 per jaar en indirect door het onderzoekprogramma, dat is gericht op opdoen van kennis en ervaring die zal bijdragen aan innovaties. Zonder verdere inzet van windenergie op zee zullen de ambitieuze doelstellingen van dit Kabinet voor duurzame energie niet kunnen worden gehaald, daar ben ik van overtuigd. We moeten dus de vergunningverlening en subsidiëring gaan regelen, op een manier die leidt tot innovaties en kostprijsverlaging.’

Jeroen van der Veer, chief executive Shell: ‘Wij concentreren ons op de oplossingen van het klimaatprobleem. Windenergie is daarbij een van de opties. Aan ons de taak om nu zo snel mogelijk te bewijzen dat windenergie op zee een winstgevende business is, zodat we er verder in kunnen investeren.’

‘Projecten als deze tonen aan dat verduurzaming van de energievoorziening echt mogelijk is’, aldus Ludo van Halderen, Bestuursvoorzitter van Nuon. ‘Het is een kwestie van lange adem en de juiste beslissingen nemen, in samenspraak met de overheid. Dan komen we steeds dichter bij een zorgenvrije energievoorziening.’

Facts & figures Windpark
De bouw van het Offshore Windpark Egmond aan Zee is vele opzichten een voorbeeldproject.De constructie is veilig verlopen en binnen budget en op tijd opgeleverd. Het park bestaat uit 36 windmolens met een ontwerpcapaciteit van 108 Megawatt. Deze molens leveren een hoeveelheid stroom die overeenkomt met het gemiddelde jaarverbruik van meer dan 100.000 Nederlandse huishoudens. Met het project is een investering van ruim € 200 miljoen gemoeid. Het offshore windpark wordt beheerd door NoordzeeWind, het samenwerkingsverband van Nuon en Shell. Het windpark is gebouwd op initiatief van de Nederlandse overheid. Bouwcombinatie Egmond (BCE), een samenwerking van bouwbedrijf Ballast Nedam en windturbinefabrikant Vestas, was belast met de bouw van het windpark en de dagelijkse bedrijfsvoering.

Voor alle detailinformatie: www.noordzeewind.nl
Voor nadere informatie: André Romeyn + 31 (0) 70 377 87 50

Eerste schone stroom vanaf Noordzee voor Nederlandse huishoudens


5 oktober 2006 - Den Haag/Amsterdam

Nederlandse huishoudens hebben de eerste kilowatturen schone stroom gekregen vanaf de Noordzee. De stroom is opgewekt door Offshore Windpark Egmond aan Zee, het eerste Nederlandse windpark op zee. Terwijl nog wordt gebouwd aan het windpark, kunnen de eerste molens al stroom leveren. Het windpark wordt de komende maanden uitgebreid getest. Alle 36 windmolens zijn inmiddels geplaatst. Naar verwachting is het windpark eind dit jaar volledig in bedrijf en levert dan duurzame elektriciteit voor meer dan 100.000 huishoudens.

Offshore Windpark Egmond aan Zee is een innovatief concept. Zo behoren de turbines – met hun rotordiameter van 90 meter en vermogen van 3 Megawatt – tot de grootste ter wereld. De V90 windturbine van turbinebouwer Vestas is speciaal ontwikkeld voor omstandigheden op zee. De windmolens zijn onderhoudsarm, zeer bedrijfszeker en worden vanaf land bestuurd. Door toepassing van veel nieuwe ontwikkelingen is de testfase van dit windpark zeer intensief.

Tot eind van dit jaar worden verder afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Op de zeebodem, rondom de funderingspaal waarop de turbines zijn gebouwd, wordt een beschermende laag stortsteen gestort. Tegelijkertijd wordt de laatste hand gelegd aan elektriciteitsaansluiting tussen de overige windmolens en het transformatorstation op land in de buurt van Wijk aan Zee.

Offshore windenergie wordt een van de belangrijkste bronnen van duurzame energie in Nederland. Volgens het ministerie van Economische Zaken moet de duurzaamheidsdoelstelling in 2020 vooral komen van offshore wind en bio-warmte/kracht centrales (1). Het Offshore Windpark Egmond aan Zee wordt gebouwd als demonstratieproject op initiatief van de overheid en onderstreept de doelstelling van het Nederlandse energiebeleid om windenergie verder te ontwikkelen. Om de kansen en mogelijkheden voor deze nieuwe technologie in kaart te brengen is aan het project een uitgebreid onderzoeksprogramma gekoppeld. Dit programma brengt de effecten op het gebied van technologie en ecologie in kaart.

Windpark

Het Offshore Windpark Egmond aan Zee omvat 36 windmolens met een totale capaciteit van 108 Megawatt. Met deze molens kunnen meer dan 100.000 Nederlandse huishoudens van schone stroom worden voorzien. Door het windpark wordt jaarlijks de uitstoot van circa 140.000 ton kooldioxide (CO2) vermeden. Het offshore windpark wordt uitgevoerd door NoordzeeWind, een samenwerkingsverband van Nuon en Shell. Bouwcombinatie Egmond, een samenwerking van bouwbedrijf Ballast Nedam en windturbine fabrikant Vestas, neemt de constructie van het windpark voor haar rekening.

(1) Innovatie in het energiebeleid, Min EZ, april 2004

Meer informatie:

Woordvoerder NoordzeeWind, André Romeyn: 070 3778750

Eerste windmolens Offshore Windpark Egmond aan Zee geplaatst


13 juni 2006 - Den Haag/Amsterdam

De eerste vier windturbines van het Offshore Windpark Egmond aan Zee zijn succesvol geplaatst. Voor iedere windturbine is de 55 meter hoge mast  op het gele tussenstuk geïnstalleerd,  dat op de funderingspaal staat. Bovenop de mast is in 1 keer de turbinegondel met rotor en twee bladen geplaatst. Het derde blad is vervolgens apart op zee aan de rotor bevestigd. De installatie is een tamelijk complexe aangelegenheid. In totaal zijn zo’n 15 monteurs en technici 36 uur in touw geweest om de eerste windmolen te plaatsen.

Met de plaatsing van de eerste turbines krijgt het windpark langzamerhand vorm. Bij helder weer zijn de bouwwerkzaamheden in de omgeving van Egmond aan Zee en vanaf de Noord-Hollandse kust de komende maanden goed zichtbaar. Regelmatig zijn twee hefschepen tegelijk aan het werk. Het ene hefschip installeert de funderingen, waarvan er inmiddels 12 geplaatst zijn, en het andere de masten en turbines. De boten laden de onderdelen – masten, gondels en bladen – van het windpark telkens in de haven van IJmuiden, en pendelen tussen de haven en het windpark op en neer. Hierbij worden ze door sleepboten begeleid.

Ook wordt deze week begonnen met het leggen en installeren van de elektriciteitskabels tussen het windpark en de kust. Een speciaal kabelschip zal hiervoor dicht bij het strand van Velsen komen, waarvoor een stukje van het strand tijdelijk wordt afgezet.

Windpark

Het offshore windpark Egmond aan Zee omvat 36 windmolens met een totale capaciteit van 108 Megawatt. Met deze molens kunnen meer dan 100.000 Nederlandse huishoudens van duurzame stroom worden voorzien. Eind 2006 moet het windpark gereed zijn en wordt de eerste stroom geleverd aan Nuon bestemd voor de Nederlandse markt. Met het project is een investering van ruim € 200 miljoen gemoeid. Het offshore windpark wordt uitgevoerd door NoordzeeWind, een samenwerkingsverband van Nuon en Shell. Het windpark wordt gebouw op initiatief van de Nederlandse overheid. Bouwcombinatie Egmond, een samenwerking van bouwbedrijf Ballast Nedam en windturbine fabrikant Vestas, neemt de constructie van het windpark voor zijn rekening.

Meer informatie
Woordvoerder NoordzeeWind, André Romeyn: 070 3778750

Bouw offshore windpark Egmond aan Zee van start


18 april 2006 - Den Haag/Amsterdam

Afgelopen weekeinde is de eerste funderingspaal geheid voor het offshore windpark Egmond aan Zee. Daarmee zijn werkzaamheden op zee van dit windpark van start gegaan.

In de eerste fase worden de 36 funderingspalen van de windturbines. De bouwmaterialen worden in de haven van IJmuiden aangevoerd. Van daaruit worden ze verscheept met de Svanen, het hefschip van Ballast Nedam. Nadat de funderingen zijn geïnstalleerd wordt begonnen met het plaatsen van de windturbines. Dat laatste zal gedurende de zomermaanden plaatsvinden. Het komende najaar worden de werkzaamheden worden afgerond. Volgens plan wordt het park gedurende de volgende winter in gebruik genomen.

Omgeving

De voorbereidende werkzaamheden in de haven IJmuiden en het installeren van de fundatie op zee, zal bij rustig weer waarschijnlijk voor de direct omwonenden te horen zijn. Bovendien zijn de werkzaamheden op zee bij helder weer goed zichtbaar. Binnenkort worden de elektriciteitskabels aangelegd van het windpark naar het transformatorstation op het Corus-terrein. Daarvoor moeten graafwerkzaamheden worden verricht op het strand van Wijk aan Zee. Een klein deel van het strand zal hiervoor tijdelijk voor het publiek worden afgesloten. De omwonenden zullen zo goed mogelijk over de voortgang van de bouw worden geïnformeerd.

Windpark

Het windpark voor de kust bij Egmond aan Zee zal uit 36 windturbines bestaan met een totaal vermogen van 108 Megawatt. De windturbines produceren gemiddeld voldoende stroom voor de elektriciteitsbehoefte van 100.000 Nederlandse huishoudens. Het windpark levert vanaf eind 2006 de eerste duurzame stroom, die Nuon afneemt voor de Nederlandse markt. Met het project is een investering van ruim € 200 miljoen gemoeid. Offshore windpark Egmond aan Zee is een project van het Samenwerkingsverband NoordzeeWind van Shell en Nuon. Bouwcombinatie Egmond  – bestaande uit bouwbedrijf Ballast Nedam en windturbine fabrikant Vestas – voert de bouw van het windpark uit.

Voor meer informatie:
Shell media contacten telefoon 070 3778750

Voor meer informatie over Nuon:

Nuon Mediarelaties, David Uitdenbogaard, woordvoerder, telefoon 020 5974200

Groen licht voor bouw eerste Nederlandse windpark op zee


31 mei 2005 - Den Haag/Amsterdam

Shell, Nuon Shell en Nuon hebben de definitieve contracten getekend om samen het offshore windpark Egmond aan Zee te realiseren. Het windpark wordt in 2006 gebouwd en is daarmee het eerste windmolenpark voor de Nederlandse kust. NoordzeeWind – een 50/50 joint venture van Shell en Nuon – heeft gisteren de bouwopdracht gegund aan Bouwcombinatie Egmond, een joint venture tussen de Nederlandse offshore aannemer Ballast Nedam en de Deense windturbinebouwer Vestas.

Voor de kust bij Egmond aan Zee komen 36 windturbines met een totaal vermogen van 108 Megawatt. Jaarlijks produceren de windmolens voldoende stroom voor de elektriciteitsbehoefte van meer dan 100.000 Nederlandse huishoudens. Het windpark levert vanaf eind 2006 de eerste duurzame stroom, die Nuon afneemt voor de Nederlandse markt. Met het project is een investering van ruim € 200 miljoen gemoeid.

Aan het project is een uitgebreid onderzoeksprogramma gekoppeld om kennis op te doen over windenergie op zee. Hierbij zal zowel naar natuur- en milieueffecten worden gekeken, maar ook naar technische aspecten zoals het gedrag van de turbines en de inpassing in het elektriciteitsnet. Dit helpt om kennis op te doen over het bouwen van grotere windparken verder op zee.

De Nederlandse overheid ondersteunt het project op drie verschillende manieren: via de regeling Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie (MEP) en een investeringssubsidie volgens het CO2 reductieplan van het ministerie van Economische Zaken. Tenslotte is de fiscale Energie Investerings Aftrek (EIA)-regeling van toepassing.

Ludo van Halderen, voorzitter Raad van Bestuur van Nuon: “De bouw van het windpark past in het beleid van Nuon om de energievoorziening te verduurzamen en de energieproductie in haar kernlanden Nederland, België en Duitsland te vergroten. Het offshore windpark Egmond aan Zee biedt Nederlandse klanten een nieuwe mogelijkheid om duurzame energie van eigen bodem te betrekken.”De eerste bouwactiviteiten zijn gepland voor eind 2005 en bestaan uit boringen onder het strand en de duinen bij Velsen voor de aanleg van de elektriciteitskabels naar het transformatorstation op het Corus-terrein. De funderingspalen van de windturbines worden in het voorjaar van 2006 geheid, waarna de windturbines worden geplaatst.

 

Achtergrondinformatie:

Technische specificaties
Windturbines 36 Vestas V90 (3 MW)
Vermogen 108 Megawatt
Afstand vanaf de kust 10 – 18 kilometer
Oppervlakte windpark 30 km2
Funderingspaal 30 meter in grond
Zeediepte 18 meter
Paallengte boven zeespiegel 70 meter
Maximale hoogte incl. rotor 115 meter
Diameter rotor 90 meter
Aantal rotorbladen 3
Elektriciteitstransport 3 x 34 kV onderzeese middenspanningskabels  
Transformatie omvorming naar 150 kV hoogspanning
Aansluiting netwerk netwerk van Continuon Netbeheer
Aanvang bouw eind 2005
Oplevering en start productie eind 2006

 

Voorbereiding

Aan de voorbereiding van het project is enkele jaren gewerkt. Nadat NoordzeeWind in juli 2002 door de Nederlandse overheid als partner was geselecteerd, is in de daarop volgende jaren gewerkt aan bodemonderzoeken, windmetingen en het opstellen van een milieueffectrapportage. Daarnaast is een aantal projecten ontwikkeld om een verdere ondersteuning aan het natuurbehoud